Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Clubgegevens

KNVLH Keerbergen vzw

Locatie:
Adres: Lupinenweg 7, 3140 Keerbergen
Telefoon: 015 65 81 08
Email: [email protected]

Correspondentie:
Kurt Schoovaerts, Gerechtigd Correspondent
Adres: Mereldreef 72, 3140 Keerbergen
Telefoon: 0468/322.047
Email: [email protected]

Website: www.lozenhoekkeerbergen.be
Ondernemingsnummer: 0461.438.896

Artikel 1: Algemene bepalingen

KNVLH Keerbergen vzw biedt haar klanten/leden de mogelijkheid om online te betalen voor de aankoop van artikelen via de webshop, inschrijvingen voor activiteiten of voor de betaling van het lidgeld.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling of aankoop die geplaatst wordt. Bij het plaatsen van een bestelling of bij het uitvoeren van een betaling, dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KNVLH Keerbergen vzw aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat het aanbod op de website, webshop of de te betalen lidgeldbedragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld of geregistreerd, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. KNVLH Keerbergen vzw behoudt zich het recht om bij vergissingen of fouten in het aanbod, de verbindig te verbreken. KNVLH Keerbergen vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KNVLH Keerbergen vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KNVLH Keerbergen vzw. KNVLH Keerbergen vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen en online betaling

Nadat de gewenste artikelen (met aanduiding van de gewenste opties) uit de webshop werden gekozen kan de aankoop ervan worden worden gedaan, door over te gaan tot het online afrekenen/betalen. Wanneer KNVLH Keerbergen vzw ervoor kiest om het lidgeld digitaal te innen zullen de leden (of hun ouders) daarvoor een betaalverzoek ontvangen via e-mail of sms. In deze communicatie zal een link voor online betaling worden verwerkt. Voor evenementen of activiteiten die betalend zijn, kan door KNVLH Keerbergen vzw een online betaalmogelijkheid worden voorzien. De afhandeling van betaling verloopt via de betaalpagina van mollie.com waar de Klant kan kiezen uit de door KNVLH Keerbergen vzw aangeboden betaalmogelijkheden.

KNVLH Keerbergen vzw is gerechtigd een bestelling of aankoop te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen of aankoop waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld of aangekocht via de webwinkel kunnen worden geleverd in België, wanneer er sprake is van leveringsmogelijkheden. Leveringen aan huis kunnen gebeuren door medewerkers van KNVLH Keerbergen vzw of door een firma die hiervoor werd ingeschakeld. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan KNVLH Keerbergen vzw. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de KNVLH Keerbergen vzw was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van KNVLH Keerbergen vzw. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KNVLH Keerbergen vzw te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij KNVLH Keerbergen vzw. Indien het herroepingsrecht van toepassing is: De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

  • a) van de sluiting van de overeenkomst.
  • b) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  • c) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  • d) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  • e) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KNVLH Keerbergen vzw via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KNVLH Keerbergen vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan KNVLH Keerbergen vzw. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt KNVLH Keerbergen vzw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal KNVLH Keerbergen vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat KNVLH Keerbergen vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan KNVLH Keerbergen vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door KNVLH Keerbergen vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. In geval van terugbetaling: deze kan digitaal (overschrijving) of cash gebeuren.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop KNVLH Keerbergen vzw geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software)
  • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met KNVLH Keerbergen vzw en het artikel terug te bezorgen aan KNVLH Keerbergen vzw. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KNVLH Keerbergen vzw zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Contactgegevens

Contact opnemen met KNVLH Keerbergen vzw kan via de algemene contactgegevens, dewelke bovenaan staan vermeld.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

KNVLH Keerbergen vzw behoudt zich het recht om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, KNVLH Keerbergen vzw respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de identificatie van personen waarvoor een betaling werd uitgevoerd (bv inschrijving activiteit of betaling lidgeld), de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van een aankoop of bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KNVLH Keerbergen vzw, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat we medewerkers van ProSoccerData, SportsPay en/of SportiveCloud (software) toegang verschaffen tot uw gegevens, teneinde een oplossing uit te werken in geval van problemen (bv storingen of foutieve verwerking).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. KNVLH Keerbergen vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina”s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website of bij uitvoeren van betalingen, kunnen ook cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Wanneer u deze website bezoekt verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling dmv Cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door KNVLH Keerbergen vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KNVLH Keerbergen vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).